Kommuneplan Nye Voss

Kom med innspel til kommuneplanen

Fellesnemnda vedtok 15.12.2017 å starta opp arbeidet med kommuneplan 2020-2031 for Nye Voss (Voss herad). Me opnar no for innspel til samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen i perioden 6. januar 2018 til og med 6.april 2018.

Les vidare

Planprogram på høyring

Fellesnemnda for Nye Voss har i møte 15.12.2017 vedteke å leggja planprogrammet for kommuneplan for Voss herad 2020-2031 ut på høyring. I planprogrammet finn du opplegget rundt planprosessen, viktige fokusområde, medverknad og framdriftsplan. Frist for å koma med merknader er sett til 20. februar 2018.

Les vidare

Ein kommuneplan blir til

Nye Voss skal bli til Voss herad frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal ha ein kommuneplan for perioden 2020-2031. Det skal utarbeidast ein kommuneplan innan utgangen av 2019, som Voss heradsstyre skal vedta i 2020.

Les vidare