Ved bekymring for foreldre

Korleis arbeide i situasjonar der foreldre/føresette slit med helse og/eller sosiale problem som kan påverke borna si omsorg 

Mål:

 • Arbeidet skal bidra til å gje born trygg oppvekst
 • Arbeidet skal bidra til at born og foreldre/føresette har ei positiv oppleving av møte med kommunen.  

1a

Vi startar alltid med kva vi kan gjera innafor eiga verksemd.

 • Skaffa ein heilskapleg oversikt gjennom informasjon om den vaksne, den vaksne sine born og familie.(sjå mal for samtale) 
 • Samtala om korleis foreldre- fungeringa blir påverka og korleis den  vaksne kan ivareta barnet på tross for vanskane sine. Utarbeida enkle målbare mål med klare tidsrammer.
 • Visa at vi bryr oss om korleis det er å vera føresett og sjølv ha vanskar som vaksen – skapa gode relasjonar! Hugsa å vektleggja fokus på borna sin situasjon. 
 • Evaluera om barnet /ungdommen nyt godt av våre tiltak eller ikkje.

1B

Vi startar alltid med eit samarbeid med den andre føresette eller andre ressurspersonar rundt barnet.

 • Dette skal gjerast ved ein planlagt samtale der tema er barnet sin situasjon, og korleis barnet best mogleg kan takast i vare når føresette slit.
 • Vi er obs på tidspunktet for når vi startar dette samarbeidet, -dvs. at det ikkje går lang tid frå bekymring rundt foreldre-fungeringa oppstår til den andre forelder/føresette vert involvert.
 • Hugseregel: Barnet har rett til å bli ivareteken før det viser symptom.
 • Dokumentera staren på samarbeidet med foreldre/ føresette ved å skriva eit notat om tilmeldinga/samtalen med dato og underskrift. (Nettverkskartlegging)  

2a

Føresette fungerer tilfredsstillande i foreldrerolla og barnet sine behov vert ivareteke på ein god nok måte.

 • Vi held fokus på familien og barnet i kontakten med den føresette for å forsikra oss om at den positive utviklinga fortset.

2B

Vidare samarbeid når føresette ikkje klarar å ivareta barnet sine behov.

 • Vi inviterer føresette eller andre viktige vaksne for barnet til eit møte. Fokus er kva treng barnet, kva treng føresette for å ivareta barnet sitt. (Nettverksmøte)
 • Det vert utarbeida skriftleg informasjon frå møtet, med konklusjon og tydeleg avklaring i høve til kven som skal gjera kva, og når evaluering skal skje.
 • Ein – eller fleire – oppfølgings-samtalar vert gjennomført. Det vert skrive referat frå samtalane. 

3a

Samarbeidet har ikkje ført til at den vaksne ivaretek barnet sitt betre og barnet har ikkje fått det betre.

 • Vi stoppar opp og tenkjer høgt saman med foreldre/føresette:» Her kjem vi ikkje lenger. Barnet har ikkje fått det betre gjennom samarbeidet så langt. Kva alternativ fins for vidare arbeid?»
 • Det vert semje om eit samarbeid med helsestasjon, PPT, barnevern, BUP, barnet sin fastlege, NAV, skule, barnehage eller andre fagpersonar.
 • Hugs underskrift frå føresette på vårt felles samtykkjeskjema.  
 • Tilbod om IP gjevast.

3B

Samarbeidet har ikkje ført til at den vaksne ivaretek barnet sitt betre og barnet har ikkje fått det betre.

 • Vi stoppar opp og tenkjer høgt saman med foreldre/føresette:» Her kjem vi ikkje lenger. Barnet har ikkje fått det betre gjennom samarbeidet så langt. Kva alternativ fins for vidare arbeid?»
 • Det vert semje om eit samarbeid med helsestasjon, PPT, barnevern, BUP, barnet sin fastlege, NAV, skule, barnehage eller andre fagpersonar.
 • Hugs underskrift frå føresette på vårt felles samtykkjeskjema.  
 • Tilbod om IP gjevast.

4a

Dei føresette samtykkjer til å søkja hjelp frå andre fagpersonar.

 • Vi held kontakt med dei føresette for å forsikra oss om at den positive utviklinga fortset.

4B

Foreldre/føresette samtykkjer ikkje  til å søkja hjelp frå andre fagpersonar.

 • Bekymringsmelding vert sendt til barneverntenesta.
  NB! Alle offentlege tilsette har meldeplikt ved bekymring for barn sin omsorgssituasjon.