Oversikt over møteplassar for barn og unge

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom møte du helsesøster, lege og psykolog som du kan snakke med om emne du er oppteken av. Tilbodet er gratis, og dei tilsette har teieplikt.

Døme på ting du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skulen/mobbing
 • At du kjenner deg trist og einsam
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjon
 • Slanking og etevanskar
 • Vonde opplevingar, til dømes seksuelt misbruk, vald/sjukdom i familien                                       
 • På helsestasjon for ungdom har me eigen kø for gutar. 

Me kan òg hjelpa deg med:

 • Reseptar og anna behandling for helseproblem
 • Tilvising til andre instansar i helsevesenet
 • Prevensjonsrettleiing og prevensjon
 • Prøvar på og behandling av kjønnssjukdomar

Sjå meir informasjon på linken Helsestasjon for ungdom - Voss kommune.
Ved spørsmål, ta kontakt med helsestasjonen på tlf 56 53 30 40.

Etter skuletid

Er eit tverrfagleg samarbeid mellom kulturavdelinga og barnevernstenesta. Målgruppa er ungdomsskuleelevar på Voss, og vi er spesielt interessert i dei unge med lite, ingen eller negativt nettverk. «Etter skuletid» er ope i Ungdomshuset kvar tysdag frå kl. 1430-1900. Ungdommane kan kome innom for ein prat, bli kjent med nye folk, gjere lekser, ete middag og slappe av. Tilbodet er for alle. Dersom pågangen blir stor, må ein vurdere å dele opp tilbodet på ulike dagar.

Målsetjing med tiltaket er:

 • Vera ein trygg arena for ungdommen, der det alltid er vaksne til stades i fellesromma
 • Ungdommen får høve til å heve sin sosiale kompetanse gjennom samspel med jamaldringar auka meistring gjennom samspel og positive erfaringar
 • Støtte ungdommen til å delta på andre aktiviteter i Voss kommune, som for eksempel Gryto
 • Vera vaksne som kan bidra til at ungdommane får eit større positivt nettverk
 • Ungdommar med fritidskontaktar kan etablere seg eit nettverk
 • Gratis enkel middag

For meir informasjon, ta kontakt med tilsette på Ungdomshuset - Voss kommune.
Ungdomskoordinator kan treffast på tlf 952 15 630 og Barneverntenesta på tlf 56 52 13 10.

Ungdomshuset

Ungdomshuset (UHV) er eit tilbod til ungdom frå vidaregåande skule og oppover. Huset er drive av ungdommar, og har eit eige styre på 5-7 medlemmar som tek seg av den daglege drifta. Huset ligg sentralt midt på Vangen like ved Tinghuset. UHV er eit rusfritt tilbod. Nytt styre vert valt av ungdommane sjølve kvar haust.
 
UHV er fyrst og fremst ein uformell møtestad for ungdommane, der dei kan møtast til ein prat, lekselesing, kafédrift og sosialt omgjenge. Utover dette kan huset by på mellom anna filmkveld, dataspel og kortspel, samt sandvolleyball i sesongen. Aktivitetane kan variera noko etter ynskje og interesse, og det er høve til å koma med ynskje om nye aktivitetar.
Ope: Kvar onsdag kl. 16.00-22.00, samt nokre fredagar og laurdagar. 

UHV har tilsyn av ein ungdomskoordinator. Ungdomskoordinatoren er elles bindeledd mellom ungdommen og kommunen.
Sjå meir informasjon på linken Ungdomshuset - Voss kommune. Ungdomskoordinator kan treffast på tlf 952 15 630.

Utekontakten

Utekontakten arbeider førebyggande blant born og unge i Voss kommune. Arbeidet er tufta på grunnprinsippet om at hovuddelen av arbeidet skal skje i form av oppsøkjande arbeid på stader der ungdom er samla på fritida.   
Størstedelen av arbeidet skjer på kveld og i helger. Utekontakten er såleis kanskje det viktigaste sosialfaglege tilbodet til ungdom som elles ikkje vil oppsøkja det kommunale hjelpeapparatet innanfor ordinær kontortid. Utekontakten samarbeider med ulike kommunale etatar, og dessutan politi, vidaregåande skule, helsetenester, frivillige organisasjonar med fleire. Utekontakten har kontor i Ungdomshuset Voss.

Sjå meir informasjon på linken Utekontakten - Voss kommune .
Utekontakten kan nåast på fylgjande mobilnummer: 952 15 630, 413 07 702 eller 905 26 906.

Vangsgryto

"Gryto" er ein kommunal ungdomsklubb som held til i kjellaren i Sosialbygget (Miltzowsgate 2).  

 • Enkel og rimeleg matservering

 • Du kan spela biljard, bordtennis og airhockey, og her er videokanon/playstation med tilgang til mange aktivitetsspel osb.

 • Lesa aviser i aviskroken

 • Slappa av i eige fjernsynsrom

 • Spela musikk på musikkanlegget

 • Treffa ungdomsarbeidarar som kan rettleia deg viss du ynskjer ein prat om det å spela i musikkband (rock, osb.)

 • Rettleiing innanfor motoraktivitetar

 • Slå av ein prat med ungdomsarbeidarane som alltid er tilstades på klubbkveldane

 • Temakveldar

 • Gryterock


Ungdomsklubben samarbeider med lag og organisasjonar som driv ungdomsaktivitetar. Slike tilstellingar kan arrangerast i "Gryto"
Fredagstilbodet er for 9. klassetrinnet og oppover i alder.
 Faste klubbkveldar måndagar og onsdagar kl. 18.30-21.30. 
I tillegg tilbyr me ein aktivitetskveld i månaden. Sjå informasjon i "Gryto".
Sjå meir informasjon på linken Vangsgryto - Voss kommune .