Kva signal bør eg sjå etter?

Oversikta viser nokre av dei signala små barn gjev som teikn på at noko er gale. Signala kan i periodar variera, inntreffa åleine eller i kombinasjon med kvarandre. Barn som lever i risikofamiliar kan visa diffuse signal. Nokon er også i overkant ansvarlege og dyktige til å tilpassa seg. Kvart enkelt barn må vurderast individuelt. Det er ekstra viktig å følgja godt med om barnet endrar åtferd og endringa varer ved. Det er ikkje lett å vita om vanskane barnet viser heng saman med noko spesielt det har opplevd, om det er forbigåande, eller er utrykk for generelle vanskar i familien

Teikn til bekymring hjå barnet:

 • Engsteleg, lettskremd, trist
 • Manglande mimikk
 • Konsentrasjonsproblem, vanskar med søvn
 • Framstår som innelukka, ulukkeleg, nedtrykt, apatisk, trist
 • Klagar over fysiske smerter (hovud- og/eller magesmerter)
 • Ekstremt pliktoppfyllande
 • Overdreven ansvarleg og dyktig å tilpassa seg
 • Umotivert gråt og angstreaksjonar
 • Fysiske symptom (td. unaturleg sår, merke eller underlivssmerter, problem med tannpuss, vanskar med å eta, store og/eller tilbakevendande bleieutslett)
 • Sjølvskadande åtferd
 • Hjelpeløyse, passivitet, tausheit og isolasjon
 • Ufrivillig vasslating
 • Ikkje adekvat vekst utan biologisk årsak. Ekstrem svolt. Sterk- over eller undervekt
 • Ofte lite tenleg påkledning i høve årstida
 • Forsømt hygiene, uvaska, skitne klede, ustelt, dårleg tannhelse
 • Påfallande seksuell åtferd, til dømes i leik
 • Manglande oppfølging av kontrollar på helsestasjon eller naudsynt medisinsk behandling

Særlege teikn hjå barn opp til to år:

 • Anspent, passiv, eller tilbaketrekt
 • Vanskeleg å regulera søvn, mat, merksemd og stimulering
 • Utforskar omverden utan å søkja støtte og anerkjenning frå vaksne
 • Utrøysteleg, skriketokter, panikkanfall
 • Utrygg
 • Hovuddunking
 • Vanskar i overgangssituasjonar over tid

Teikn ved samspel med foreldre

 • Konfliktfullt samspel
 • Barnet er ekstemt oppteken av foreldra
 • Barnet søkjer ikkje trøyst hjå foreldra der det elles er naturleg
 • Barnet reagerer ikkje på at foreldra går ifrå det, eller hyler/klenger meir enn det som er vanleg, eller verkar redd foreldra sine
 • Barnet eller foreldra framstår avvisande eller ikkje interessert i kvarandre
 • Foreldra er meir opptatt av eigne behov enn barnet sine
 • Foreldra er lite merksame og manglar medkjensle
 • Mykje irritasjon og sinne mot barnet

Teikn hjå foreldra:

 • Ekstremt opptatt av seg sjølv
 • Lar ofte andre henta barnet, eller har lita tid til barnet
 • Mangel på tilsyn av barnet
 • Unnvikande kontakt med personalet, er vanskeleg å få tak i, deltek ikkje på arrangement eller liknande
 • Urealistiske forventningar til barnet sin kompetanse og behov
 • Opptrer truande
 • Fysisk eller psykisk sjukdom eller belastning
 • Problem med å beskriva barnet 
 • Konfliktfullt tilhøve mellom foreldra
 • Møter påverka av rus i barnehagen