Kva bør evalueringa gje svar på?

Like viktig som å fanga opp dei som strevar og å setja i gang tiltak, er evaluering av det ein har gjort. Ein bør evaluera fortløpande i etterkant av kvart tiltak.

Evalueringa bør gje svar på:

 • Korleis går det med barnet si utvikling og trivsel?
 • Har dei tilhøve som i utgangspunktet gav grunn til bekymring endra seg?
 • Er dei rette personar/tenester blitt involvert rundt barnet og familien, og kven andre kunne/burde vore involvert?
 • Korleis har samarbeidet mellom foreldre og barnehagen/andre tenester vore?
 • Har det skjedd endringar i barnet / familien sin situasjon?
 • Kva går bra? Kva bør endrast?
 • Kva har eg(den enkelte foreldre eller teneste)mangla?
 • Dersom tiltaket eller samarbeidet vert opplevd som mangelfullt, er det den enkelte sitt ansvar å bringa informasjon om dette til rette, involverte instansar.

Hugseliste:

 • Har eg skrive ned bekymringa konkret nok?
 • Har eg sjekka bekymrings signala opp mot risiko- og beskyttande faktorar?
 • Har eg drøfta med leiaren min?
 • Har eg drøfta bekymringa med andre fagpersonar?
 • Har eg snakka med foreldra og barnet?
 • Har vi evaluert det vi har gjort undervegs?
 • Veit vi kven som skal følgja opp familien vidare?